ĐA MẶT TRẬN PHỤC VỤ HỆ SINH THÁI THỐNG NHẤT

Các công ty thuộc Tập đoàn Miing:

1. Minh Y Đường

2. Bách Niên Xuân

3. Đông Phương Dưỡng Sinh Viên

4. Eduhome

5. Miing Invest

6. Miing Building